Comandament sense fil de la sèrie XN (amb transpondedor)